• Ang isang listahan ng mga pamamaraan sa pagtuturo ay kinapapalooban ng maraming ideya at halimbawa, at isang buong talakayan ng mga ito ay makapupuno ng mga tomo. Gayunman, maaaring pagsama-samahin ang mga ito sa ilang pangkalahatang paksa sa mga pamamaraan, kasanayan, o estilo ng pagtuturo na lubhang mahalaga sa epektibong pagtuturo.
  • Sa paglinang ng mga makrong ito, interdisiplinari ang nagaganap, ibig sabihin magkakaugnay ang paglinang ng mga makro ng komunikasyon tungo sa pagkatuto ng wika. Batay sa pag-aaral, may mga nakalaang porsyento ang bawat makro ng komunikasyon sa pang araw-araw na takbo ng buhay ng isang indibidwal.
  • makrong kasanayan sa wikang filipino, Ikalawa, ang pagkakaroon ng integrasyon sa mga kasanayan at gawain sa pagtuturo ng wika. Ang apat na makrong kasanayan sa wika ay nakikita o naituturo sa isang kabuuan at hindi na hiwa-hiwalay na tulad ng ginagawa dati (Whole Language Approach and Integrative Approach).
  • Ang mga Estratehiya sa pagtuturo ng mga Makrong Kasanayan Batay sa Kompetensi Kompetensi 2 Pag-unawa sa Tekstong nabasa, narinig o napanood 2. Magpabigay ng interaksyon sa teksto bago bumasa/making/manood; habang bumabasa/nakikinig/nanonood; at pagkatapos bumasa/making/manood sa
  • Iba ang konsentrasyon ng mga kasanayan sa unang dalawang taon ng hayskul sa huling dalawang taon. Masasabi mo ba kung anu-ano ang mga ito? Bukod sa hanay ng mga makrong kasanayan at kompetensi sa bawat lebel ng elementarya at sekundarya, matatagpuan din sa ibang pahina ng Hanbuk o Patnubay sa Filipino ang ilang mahahalagang kaalaman.
  • Sa kasalukuyan, apat (4) ang popular na modelo, teorya o pananaw tungkol sa pagbasa. Tunghayan ang mga paniniwala tungkol sa pagbasa batay sa mga modelong makikita sa tsart: (A)teoryang itaas-pababa (top-down), (B)teoryang ibaba-pataas (bottom-up), (C)teoryang interaktibo, at (D)teoryang iskema.
  • Tatalakayin sa modyul na ito ang mga kalikasan ng pananaliksik, tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik at makrong kasanayan sa pagsulat na kung saan magkakaroon ang mga mag-aaral. ng bagong kaalaman sa paksang tatalakayin lalong lalo na sa pagsusulat ng iba’t ibang akademikong. sulatin sa pamamagitan ng maayos na pagsunod sa mga ...
  • Ayon kina Brimton, Snow, at Weshe (1989) ang content-centered education ay ang integrasyon ng mga pagkatuto ng mga nilalalman sa mga layunin sa pagtuturo ng wika. Ito'y ang magkasabay na pag-aaral ng wika at paksang-aralin, na ang anyo at pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng wika ay idinidikta ng nilalaman ng paksa.

Gun mayhem redux 4 player

Katulad ng pagbabasa, kailangan sa pakikinig ang matanto ang mga pangunahing diwa at mga kaugnay ng mga detalye, para mapagaralan ang mga narinig, at para rin makagawa ng mga konklusyon. Nagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pagsasalita ang mga taong may sapat na kasanayan sa pakikinig.
Mga pananaw sa pagsasalita. ano-ang mga produkto sa region 9 at sa region ng ilocos ano-ano ang mga trabaho sa rehiyon ng 12 ano ang tawag sa mga tao doon

Ryzen 5 2600 vs 3600 reddit

Ang isang batang matatas sa wikang Filipino ay angat sa karaniwan. May kakayahan siyang makipag-ugnayan sa kahit kanino sa ating bansa. Minsan isang tanghalian, habang ako ay teacher prefect sa aking mga mag-aaral, naitanong sa akin ng isa kong estudyante kung bakit pa raw niya pag-aaralan ang Filipino kung magiging CEO naman siya ng kanilang kumpanya balang-araw.
Layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementary na linangin ang apat na makrong kasanayang pangwika:pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat gayundin ang pag-iisip, sa mga baiting I-VI, ang mga tiyak na kasanayang ito ay lilinangin sa mga sitwasyong pangkomunikasyon, gamit ang iba’t ibang materyal tungo sa pagkakaroon ng masteri.

Bullet journal pdf

Dec 11, 2011 · Isa iyan sa mga tipikal na pinapagawa ng isang teacher sa estudyante kapag pumasok ang unang araw ng klase, sa unang araw ng buwan. Noong nasa high school pa lang ako (maski noong elementary), daily routine na namin iyan, kung anu-anong kabulastugang sinusulat ko, na kahit 0.01% ay walang natutupad.
At maging dagdag na asignatura sa mga sekondaryang paaraln alinsunod sa kautusang tagapagpaganap blg. 263. Ang pagpapatupad ng Departamento ng Edukasyon kautusan blg. 74 serye 2009, saligang simulain nito ay nararapat na magsimula ang bata sa kung ano ang alam niyang wika at higit na mainam linangin ang limang makrong kasanayan sa Wikang gamit niya.